top of page

Algemene Voorwaarden

De website www.kultkefir.com is eigendom van Kult Kefir SRL. De verkoper Kult Kefir is geregistreerd onder BTW-nummer BE 0772.330.925. Elke bestelling wordt beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper. Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.


 

 1. Prijzen
   

De prijzen van de producten en diensten zijn aangegeven in euro's, inclusief btw en exclusief transportkosten en / of andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan geschieden via een van de methoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bestellingen worden pas effectief vanaf het moment dat de betaling door Kult Kefir is ontvangen. In geval van niet-betaling, behoudt Kult Kefir zich het recht om (de uitvoering van) de overeenkomst met betrekking tot en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of op te lossen. Alle aanbiedingen zijn niet bindend en Kult Kefir behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de aangeboden producten en diensten tijdens de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering ervan een prijsstijging ervaren, heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de aankondiging van de prijsverhoging door Kult Kefir. De aangegeven prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Avenue Alphonse XIII 56, 1180 Ukkel, België, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.


In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

 

2. Aanvaarding van de bestelling
 

Een bestelling is niet bindend voor Kult Kefir voordat deze bevestigd is via e-mail door Kult Kefir of totdat de uitvoering van de bestelling is gestart. Kult Kefir behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of om bepaalde voorwaarden aan de uitvoering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle productinformatie, prijzen en bestelinformatie zijn te allen tijde onderhevig aan mogelijke wijzigingen en correcties.


 

3. Levering
 

De door Kult Kefir opgegeven levertijden zijn indicatief. De uiterste leveringstermijn is veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 7 dagen is na ontvangst van de betaling. Overschrijding van een levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding en geeft de koper evenmin het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te annuleren, tenzij de levertijd is overschreden in die zin dat van de koper redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht de overeenkomst te zullen nakomen. In dit geval heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren of, indien nodig, de overeenkomst te annuleren. De koper is aansprakelijk voor onjuiste levering vanwege een verkeerd afleveradres. In dat geval kunnen extra kosten van toepassing zijn. In het geval van niet-levering, worden alle bedragen betaald door de koper vergoed zonder rente of enige andere schade vergoeding. Indien u een product bestelde dat niet op stock is, dan zal dit meegedeeld worden. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. De leveringen gebeuren persoonlijk, per post of via een Koerierdienst. De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

 

4. Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde goederen blijven de eigendom van Kult Kefir tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.


 

5. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten worden gericht aan Kult Kefir via info@kultkefir.be. Als de levering niet in overeenstemming is met de bestelling van de koper, dienen de klachten binnen zeven (7) dagen na de bestelling te worden geadresseerd. In geval van verborgen gebreken, binnen een periode van zeven (7) dagen na ontdekking van de fout. In deze schriftelijke communicatie moet de koper de schade beschrijven en een schadebewijs via foto verstrekken.
 

6. Garantie

 

De garantie van Kult Kefir is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de handeling voor consumentengaranties, beide vermeld in het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Kult Kefir is aansprakelijk voor schade op voorwaarde dat dit een gevolg is van een ernstige fout of een kwaad opzet. Kult Kefir is niet aansprakelijk voor algemene of specifieke indirecte schade, van welke aard ook, die eventueel door de koper is veroorzaakt.
 

7. Retourneren
 

De consument dient de producten aangekocht via onze webshop binnen de wettelijke termijn van veertien (14) dagen na besteldatum terug te sturen. Kult Kefir zal de producten exclusief verzendkosten terugbetalen onder volgende voorwaarden:

 • De termijn van veertien (14)dagen voor terugzenden wordt gerespecteerd, deze termijn wordt gerekend vanaf de besteldatum.

 • Per mail naar info@kultkefir.be laten weten welk product u terugstuurt.

 • U dient het product terug te sturen in dezelfde verpakking. 

 • Indien er een extra gift bij de bestelling zit wordt deze ook teruggestuurd.


Indien de consument het product beschadigd ontvangen heeft, dient hier op de dag van ontvangst het bewijs geleverd te worden met een gedateerde foto. U kan de foto sturen naar “info@kultkefir.be".

 • Wanneer de terugzending correct verloopt, zal Kult Kefir ten laatste binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen een nieuwe bestelling opsturen.

  8. Overmacht

   

Kult Kefir kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen in de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen veroorzaakt door omstandigheden buiten Kult Kefir's controle. Deze omstandigheden omvatten problemen met de aanvoer of het gebrek aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van de productie, stakingen, uitsluitingen, enige andere vorm van bedrijfsverstoringen of handelsgeschillen, stroomuitval of niet of late levering die van invloed zijn op Kult Kefir en / of leveranciers van Kult Kefir, zelfs als deze omstandigheden kunnen worden verwacht. Indien Kult Kefir niet onmiddellijk handelt tegen een tekortkoming jegens de koper, kan dit in geen geval als verwaarlozing gezien worden vanwege Kult Kefir om deze tekortkoming later aan te voeren.
9. Intellectuele eigendom 
 

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Kult Kefir is een geregistreerd Benelux merk.

 

10. Toepasselijk recht

 

Alle gemaakte afspraken met Kult Kefir zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. De Koper kan het verzakingsrecht uitoefenen binnen veertien (14) dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen.

bottom of page